Information om vaccination mot Covid-19 Malmö

Ska jag vaccinera mig innan min IVF-behandling?
De två vaccin (Comirnaty från Pfizer/BioNTech och Modernas vaccin) som är aktuella i Sverige just nu har i djurstudier inte visat på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryo-/fosterutveckling, födande eller det nyfödda djuret. Därför kan man anta att vaccination inte skulle påverka den gravida eller hennes foster negativt. Följaktligen kan vaccinet ges till fertila kvinnor utan föregående graviditetstestning.

Hur lång tid efter att jag har vaccinerats kan jag genomgå assisterad befruktning?
Rekommendationen är 1 vecka efter avslutad vaccinationsbehandling, det vill säga efter 2 injektioner med 3 veckors mellanrum.

Om jag är gravid?
Idag rekommenderas inte vaccination vid graviditet. Gravida kvinnor ska endast vaccineras där nyttan bedöms vara större än eventuella risker såsom t ex hjärtkärlsjukdom, fetma, kronisk obstruktiv lungsjukdom och diabetes typ 2. Detta avgöras i mödravården.
Källa: InfPreg